Neidio i'r prif gynnwys

Mae lleoliadau MICE yng Nghaerdydd yn gwella eu nodweddion cynaliadwyedd.

Etifeddiaeth cyfranogiad Caerdydd fel un o’r lleoliadau lle galwodd Ras Fôr Volvo y byd yn 2018 yw cefnogaeth y ddinas i ymgyrch ryngwladol Moroedd Glân . Mae busnesau twristiaeth ar draws y ddinas wedi cael eu hannog i ymuno ag ymgyrch eco-dwristiaeth y ddinas.

Mae Cymru oll o ddifri ynghylch cynaliadwyedd. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/ yn gofyn i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio’n well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd, ac atal problemau parhaus megis tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd. Mae Cyngor Caerdydd yn chwarae rhan lawn wrth weithio tuag at y saith nod llesiant. Diffiniad “Datblygu Cynaliadwy” yn y Ddeddf yw’r “Broses o wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy weithredu yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy, sy’n ceisio cyflawni’r nodau lles.”

Datganodd Cyngor Caerdydd Argyfwng Hinsawdd ym mis Mawrth 2019, ac mae’n gweithio tuag at ddod yn sefydliad ac yn ddinas garbon niwtral erbyn 2030, fel y nodwyd yng Ngweledigaeth Caerdydd Un Blaned y Cyngor.

Mae rhai busnesau twristiaeth yng Nghaerdydd ar flaen y gad ac yn dangos arfer gorau o ran cynaliadwyedd.

Stadiwm y Principality

Stadiwm Principality, Caerdydd

Yn 2011 cafodd Stadiwm Principality BS8901 fel rhan o’i bolisi i fabwysiadu strategaeth cynaliadwyedd ar gyfer y stadiwm. Daeth Stadiwm Principality y stadiwm digwyddiadau cynaliadwy cyntaf ardystiadwy yn y DU yn 2011 oherwydd ei fod yn defnyddio systemau golau LED dan reolaeth cyfrifiaduron i arbed ynni, yn casglu dŵr glaw dan y cae i ailgylchu dŵr ac yn ailddefnyddio pridd a glaswellt.

Arena Motorpoint Caerdydd

Arena Motorpoint Caerdydd

Mae un o leoliadau MICE mwyaf Caerdydd wedi ymrwymo wrth bolisi Live Nation (Music) UK Limited ar yr amgylchedd. Lansiodd Live Nation siarter cynaliadwyedd byd-eang newydd i leihau’r effeithiau amgylcheddol negyddol sy’n aml yn gysylltiedig â digwyddiadau byw, yn cynnwys cynhyrchu gwastraff a phlastigau untro, defnyddio ynni a dŵr, trafnidiaeth a chaffael bwyd.

Techniquest

Techniquest, Bae Caerdydd

Mae Techniquest, canolfan wyddoniaeth hiraf y DU a lleoliad ar gyfer digwyddiadau corfforaethol yn ailagor ym mis Hydref 2020 ar ôl gwaith ail-ddatblygu gwerth £5.5 miliwn. Mae arddangosiadau newydd yn cynnwys materion amgylcheddol. Mae gweithredwr y caffi, y siop a’r arlwywr digwyddiadau yn Techniquest yn gweithio i leihau faint o blastig a ddefnyddir drwy gyflwyno bagiau plastig bioddiraddadwy yn y siop a pheidio â defnyddio cwpanau untro yn y caffi nac yn ystod digwyddiadau corfforaethol. Mae cyflenwyr bellach hefyd yn cael eu herio i ddefnyddio deunydd pacio ailgylchadwy lle bo hynny’n bosibl ac i symleiddio danfon nwyddau i’r ganolfan.

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Mae Prifysgol Met Caerdydd wedi ymrwymo’n llwyr i reoli cynaliadwy ac mae’n hyrwyddo cynaliadwyedd ar draws yr holl weithgareddau. Enillydd categori caffael/cadwyn gyflenwi cynaliadwy gwobr ‘Academi Gynaliadwyedd Cymru’ 2018, tabl Cynghrair Pobl a’r Blaned, statws Rhif 1 Masnach Cymru, Addewid dinasoedd pysgod cynaliadwy, Gwobr Aur Cymdeithas Bwyty Cynaliadwy, Dyfarniadau Argymell yn Gryf gan Cynnal Cymru a statws Caru Gwenyn Cymru. Gall y Tîm Gwasanaethau Cynadledda roi cyngor ar sut gellir lleihau effaith amgylcheddol digwyddiadau busnes.

CCG Cymru

Mae ICC Cymru wrthi’n edrych ar ffyrdd o fod yn well ac yn fwy caredig i’n hamgylchedd, ein cymunedau lleol ac ehangach.

 • Plannwyd 15,000 o goed ychwanegol yn y coetir cyfagos sy’n cynnwys codennau meddwl.
  Yn ogystal â mesurau cynaliadwy yn yr adeilad i leihau ynni mae yna ganolfannau ailgylchu bach drwyddi draw.
 • Mae gwasanaethau cynrychiolwyr yn cynnwys cwpanau coffi ailgylchadwy, poteli dŵr y gellir eu hail-lenwi a gorsafoedd hydradiad.
 • Gwneir cyrchu cynnyrch yn lleol lle bo hynny’n bosibl er mwyn lleihau milltiroedd bwyd a gwastraff wedi’i ailgylchu i gynhyrchu trydan carbon isel.
 • Gwobr Allwedd Werdd a safon Lefel 3 y Ddraig Werdd a Gwobr Effaith Gymdeithasol RICS (2020).

Gwestai

Mae voco® St David’s wedi bod yn arwain y ffordd. Mae brand y gwesty 5 seren hwn wedi’i ‘seilio ar gynaliadwyedd’. Mae ei ddull ecogyfeillgar yn cynnwys:
• Deunydd llenwi’r cwiltiau gwely moethus wedi’i wneud o ddeunyddiau sydd wedi’u hailgylchu yn llwyr.
• Pennau cawodydd wedi’u hawyru sy’n lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir ac yn sicrhau defnyddio llai o ynni ar gyfer cynhesu dŵr
• “Cynhwysion gwyrdd” yn yr amwynderau ystafell ymolchi, sy’n dod o darddiad cynaliadwy neu adnewyddadwy ar sail planhigion, nad yw eu caffael yn effeithio’n negyddol ar yr ecosystemau.
• Lleihau gwastraff plastig gan gynnwys dŵr wedi’i hidlo mewn ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd cysgu – mae dŵr mewn poteli gwydr yn golygu arbed 300+ o boteli plastig ym mhob ystafell gysgu bob blwyddyn, a defnyddio cwpanau coffi ar glud bioddiraddadwy.

Hilton Caerdydd

Mae Hilton wedi ymrwymo i ddyblu ei fuddsoddiad mewn effaith gymdeithasol a thorri ei ôl troed amgylcheddol yn ei hanner erbyn 2030.

 • Mae systemau awtomeiddio adeiladau wedi’u huwchraddio a buddsoddiad mewn goleuadau ynni effeithlon.
 • Cadwraeth dŵr trwy systemau dŵr effeithlon mewn ystafelloedd gwesteion.
  Gostyngiad mewn gwastraff trwy ailgylchu a rhaglenni rhoi cymunedol.
 • Trwy ddefnyddio Cyfrifiannell Cyfarfodydd Lightstay gall Hilton Caerdydd ddarparu ôl troed gwirioneddol eich digwyddiadau i chi.

Cynaliadwyedd Bwyd

Uchelgais Cwrdd yng Nghaerdydd yw annog mwy o fusnesau twristiaeth i gydnabod manteision caffael bwyd lleol i hyrwyddo Stori Caerdydd. Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Strategaeth Fwyd ar draws y Ddinas 2021-2024.

Mae Cwrdd yng Nghaerdydd yn cynnal gweithdai ar y cyd ag asiantaethau bwyd lleol fel Bwyd Caerdydd a Lantra i ysbrydoli busnesau twristiaeth i ddod o hyd i fwyd a diod lleol fel rhan o ymgyrch tuag at strategaeth garbon niwtral. Cysylltwch â hello@meetincardiff.com ar gyfer dyddiadau yn y dyfodol.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf a newyddion y diwydiant gan dîm Cwrdd yng Nghaerdydd…