Neidio i'r prif gynnwys

Mae lleoliadau MICE yng Nghaerdydd yn gwella eu nodweddion cynaliadwyedd.

Etifeddiaeth cyfranogiad Caerdydd fel un o’r lleoliadau lle galwodd Ras Fôr Volvo y byd yn 2018 yw cefnogaeth y ddinas i ymgyrch ryngwladol Moroedd Glân . Mae busnesau twristiaeth ar draws y ddinas wedi cael eu hannog i ymuno ag ymgyrch eco-dwristiaeth y ddinas.

Mae Cymru oll o ddifri ynghylch cynaliadwyedd. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/ yn gofyn i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio’n well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd, ac atal problemau parhaus megis tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd. Mae Cyngor Caerdydd yn chwarae rhan lawn wrth weithio tuag at y saith nod llesiant. Diffiniad “Datblygu Cynaliadwy” yn y Ddeddf yw’r “Broses o wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy weithredu yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy, sy’n ceisio cyflawni’r nodau lles.”

Mae Cwrdd yng Nghaerdydd wedi cynnal seminarau er enghraifft ar y cyd â Busnes Cymru i ysbrydoli busnesau i ail-ystyried yr hyn y maent yn ei gynnig ac i newid eu harferion busnes. Dyma fusnesau twristiaeth yng Nghaerdydd sydd ar flaen y gad gydag arfer gorau o ran cynaliadwyedd.

Stadiwm y Principality

Stadiwm Principality, Caerdydd

Yn 2011 cafodd Stadiwm Principality BS8901 fel rhan o’i bolisi i fabwysiadu strategaeth cynaliadwyedd ar gyfer y stadiwm. Daeth Stadiwm Principality y stadiwm digwyddiadau cynaliadwy cyntaf ardystiadwy yn y DU yn 2011 oherwydd ei fod yn defnyddio systemau golau LED dan reolaeth cyfrifiaduron i arbed ynni, yn casglu dŵr glaw dan y cae i ailgylchu dŵr ac yn ailddefnyddio pridd a glaswellt.

Arena Motorpoint Caerdydd

Arena Motorpoint Caerdydd

Mae un o leoliadau MICE mwyaf Caerdydd wedi ymrwymo wrth bolisi Live Nation (Music) UK Limited ar yr amgylchedd. Lansiodd Live Nation siarter cynaliadwyedd byd-eang newydd i leihau’r effeithiau amgylcheddol negyddol sy’n aml yn gysylltiedig â digwyddiadau byw, yn cynnwys cynhyrchu gwastraff a phlastigau untro, defnyddio ynni a dŵr, trafnidiaeth a chaffael bwyd.

Techniquest

Techniquest, Bae Caerdydd

Mae Techniquest, canolfan wyddoniaeth hiraf y DU a lleoliad ar gyfer digwyddiadau corfforaethol yn ailagor ym mis Hydref 2020 ar ôl gwaith ail-ddatblygu gwerth £5.5 miliwn. Mae arddangosiadau newydd yn cynnwys materion amgylcheddol. Mae gweithredwr y caffi, y siop a’r arlwywr digwyddiadau yn Techniquest yn gweithio i leihau faint o blastig a ddefnyddir drwy gyflwyno bagiau plastig bioddiraddadwy yn y siop a pheidio â defnyddio cwpanau untro yn y caffi nac yn ystod digwyddiadau corfforaethol. Mae cyflenwyr bellach hefyd yn cael eu herio i ddefnyddio deunydd pacio ailgylchadwy lle bo hynny’n bosibl ac i symleiddio danfon nwyddau i’r ganolfan.

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Mae Prifysgol Met Caerdydd wedi ymrwymo’n llwyr i reoli cynaliadwy ac mae’n hyrwyddo cynaliadwyedd ar draws yr holl weithgareddau. Enillydd categori caffael/cadwyn gyflenwi cynaliadwy gwobr ‘Academi Gynaliadwyedd Cymru’ 2018, tabl Cynghrair Pobl a’r Blaned, statws Rhif 1 Masnach Cymru, Addewid dinasoedd pysgod cynaliadwy, Gwobr Aur Cymdeithas Bwyty Cynaliadwy, Dyfarniadau Argymell yn Gryf gan Cynnal Cymru a statws Caru Gwenyn Cymru. Gall y Tîm Gwasanaethau Cynadledda roi cyngor ar sut gellir lleihau effaith amgylcheddol digwyddiadau busnes.

CCG Cymru

Mae ICC Cymru wrthi’n edrych ar ffyrdd o fod yn well ac yn fwy caredig i’n hamgylchedd, ein cymunedau lleol ac ehangach.

 • Plannwyd 15,000 o goed ychwanegol yn y coetir cyfagos sy’n cynnwys codennau meddwl.
  Yn ogystal â mesurau cynaliadwy yn yr adeilad i leihau ynni mae yna ganolfannau ailgylchu bach drwyddi draw.
 • Mae gwasanaethau cynrychiolwyr yn cynnwys cwpanau coffi ailgylchadwy, poteli dŵr y gellir eu hail-lenwi a gorsafoedd hydradiad.
 • Gwneir cyrchu cynnyrch yn lleol lle bo hynny’n bosibl er mwyn lleihau milltiroedd bwyd a gwastraff wedi’i ailgylchu i gynhyrchu trydan carbon isel.
 • Gwobr Allwedd Werdd a safon Lefel 3 y Ddraig Werdd a Gwobr Effaith Gymdeithasol RICS (2020).

Gwestai

Mae Gwesty a Sba Dewi Sant voco wedi bod yn arwain y ffordd. Mae brand y gwesty 5 seren hwn wedi’i ‘seilio ar gynaliadwyedd’. Mae ei ddull ecogyfeillgar yn cynnwys:
• Deunydd llenwi’r cwiltiau gwely moethus wedi’i wneud o ddeunyddiau sydd wedi’u hailgylchu yn llwyr.
• Pennau cawodydd wedi’u hawyru sy’n lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir ac yn sicrhau defnyddio llai o ynni ar gyfer cynhesu dŵr
• “Cynhwysion gwyrdd” yn yr amwynderau ystafell ymolchi, sy’n dod o darddiad cynaliadwy neu adnewyddadwy ar sail planhigion, nad yw eu caffael yn effeithio’n negyddol ar yr ecosystemau.
• Lleihau gwastraff plastig gan gynnwys dŵr wedi’i hidlo mewn ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd cysgu – mae dŵr mewn poteli gwydr yn golygu arbed 300+ o boteli plastig ym mhob ystafell gysgu bob blwyddyn, a defnyddio cwpanau coffi ar glud bioddiraddadwy.

Hilton Caerdydd

Mae Hilton wedi ymrwymo i ddyblu ei fuddsoddiad mewn effaith gymdeithasol a thorri ei ôl troed amgylcheddol yn ei hanner erbyn 2030.

 • Mae systemau awtomeiddio adeiladau wedi’u huwchraddio a buddsoddiad mewn goleuadau ynni effeithlon.
 • Cadwraeth dŵr trwy systemau dŵr effeithlon mewn ystafelloedd gwesteion.
  Gostyngiad mewn gwastraff trwy ailgylchu a rhaglenni rhoi cymunedol.
 • Trwy ddefnyddio Cyfrifiannell Cyfarfodydd Lightstay gall Hilton Caerdydd ddarparu ôl troed gwirioneddol eich digwyddiadau i chi.

Cynaliadwyedd Bwyd

Uchelgais Cwrdd yng Nghaerdydd yw annog mwy o fusnesau twristiaeth i gydnabod manteision caffael bwyd lleol i hyrwyddo Stori Caerdydd. Mae’n rhan o Strategaeth Fwyd trwy’r Ddinas a ddatblygwyd gan Gyngor Caerdydd. Yn ddiweddar, bu Cwrdd yng Nghaerdydd yn gweithio ar seminar a ariannwyd Lantra, a oedd dan arweiniad Howel Food Consultancy ac yn cynnwys Dinas Bwyd Cynaliadwy Caerdydd i ddangos manteision caffael bwyd lleol ac yna cafwyd taith gan Loving Welsh Food o amgylch manwerthwyr a chynhyrchwyr bwyd a diod yn y ddinas.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD